VEREJNÁ LICENCIA

na použitie autorského diela v zmysle § 76 zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, ako aj na použitie ochranných známok a dizajnov v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, resp. verejný prísľub v zmysle § 850 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Poskytovateľ


BONAVITA SERVIS spol. s r.o.
Šustekova 18, Bratislava 851 04, SR
IČO: 35 696 371
Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.:
Sro, vl. č.: 11537/B

ako vykonávateľ majetkových práv k nižšie uvedeným autorským dielam; majiteľ ochrannej známky Európskej únie č. 018055838 a dizajnu spoločenstva č. 006392387-0001 (ďalej spoločne aj „predmety duševného vlastníctva“)

týmto udeľuje

verejnú licenciu na použitie predmetov duševného vlastníctva

všetkým subjektom, a to za splnenia nasledujúcich podmienok.

I. Podmienky používania predmetov duševného vlastníctva

1. Nadobúdateľ je oprávnený použiť predmety duševného vlastníctva len na obaloch výrobkov, pričom tieto predmety musia byť na obale umiestnené viditeľne.


2. Nadobúdateľ je povinný vždy použiť názov „CHYTRÝ MACKO“, „SMART BEAR“ príp. obdobný názov v adekvátnej jazykovej mutácii. Nadobúdateľ je povinný vždy použiť autorské dielo – vyobrazenie medvedíka, a to v príslušnom farebnom vyhotovení, ktoré korešponduje zásadám separovania odpadu vypracovaným spoločnosťou NATUR-PACK, a.s.; Ružová dolina 6, Bratislava 821 08, SR; IČO: 35 979 798. Informácie sú dostupné na stránke: https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/o-triedeni/ako-triedit/. Menovite ide v súčasnosti o nasledujúce farebné varianty:

Menovite ide v súčasnosti o nasledujúce farebné varianty:

  • zelená farba indikuje odpad: sklo;
  • žltá farba indikuje odpad: plasty;
  • modrá farba indikuje odpad: papier;
  • oranžová farba indikuje odpad: nápojové kartóny;
  • červená farba indikuje odpad: kov.

Tieto varianty sa môžu meniť, inovovať a dopĺňať v závislosti od rozhodnutí NATUR-PACK, a.s.


3. Účelom používania predmetov duševného vlastníctva na obaloch výrobkov je podanie presnej a úplnej informácie spotrebiteľovi týkajúcej sa toho, ako správne separovať odpad vzniknutý z daného obalu. Nadobúdateľ je povinný používať predmety duševného vlastníctva tak, aby spotrebiteľovi vždy podali takúto presnú a úplnú informáciu.


4. Nadobúdateľ môže upraviť predmety duševného vlastníctva výlučne na účely jeho umiestnenia na obale výrobku, a to len z priestorových dôvodov. Nadobúdateľ však nesmie pozmeniť predmety duševného vlastníctva takým spôsobom, že sa zmení celkový dojem, ktorý vyvolávajú. Nadobúdateľ nie je oprávnený ďalej spracovávať dielo.


5. Nadobúdateľ je povinný vždy doplniť použitie predmetov duševného vlastníctva na obale výrobku textom: „Upozornenie: zaradenie obalov do farebných kontajnerov sa môže regionálne líšiť od nášho zaradenia, preto sa oboznámte s pravidlami separovania odpadu vo vašom meste alebo obci.“.


6. Nadobúdateľ je povinný pri používaní predmetov duševného vlastníctva vždy uviesť nasledujúci text: „© Copyright 2017 BONAVITA. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť BONAVITA poskytuje možnosť BEZPLATNE používať systém CHYTRÝ MACKO – SMART BEAR aj ďalším firmám na základe licenčnej zmluvy.“


7. Nadobúdateľ je povinný pred začatím používania oznámiť toto používanie na mailovej adrese chytrymacko@bonavita.sk. V oznámení uvedie svoje meno, sídlo a identifikačné číslo spoločnosti. Zároveň k oznámeniu priloží zoznam výrobkov (názov, gramáž, EAN) na ktorých bude predmety duševného vlastníctva používať podľa bodu 2. Každý výrobok bude identifikovaný prostredníctvom EAN kódu; v prípade, že to nebude možné, bude k nemu priložený podrobný popis. Poskytovateľ následne nadobúdateľovi elektronicky zašle predmety duševného vlastníctva v potrebnom grafickom rozlíšení.


8. Nadobúdateľ je povinný každý rok posielať aktualizovaný zoznam výrobkov uvedený v predchádzajúcom bode vždy k 1.1. (prvému januáru) kalendárneho roka. V prípade, že nadobúdateľ nemá záujem naďalej používať predmety duševného vlastníctva, túto skutočnosť je takisto povinný oznámiť mailom na vyššie uvedenej adrese.

II. Vyhlásenia, záväzky strán, rozsah a trvanie licencie, zmluvná pokuta


1. Udelená verejná licencia je nevýhradná a bezodplatná. Poskytovateľ nemá právo ju vypovedať.


2. Licencia sa udeľuje pre územie Európskej únie.


3. Licencia na autorské diela sa udeľuje na celú dobu trvania majetkových práv. Licencia na dizajny sa poskytuje na celú dobu ich trvania. Licencia na ochranné známky sa udeľuje na dobu neurčitú, pričom poskytovateľ je povinný udržiavať ochranné známky v platnosti.


4. Poskytovateľ vyhlasuje, že na základe výhradnej licenčnej zmluvy s autorkou je oprávnený takúto verejnú licenciu poskytnúť.


5. V prípade používania predmetov duševného vlastníctva v rozpore s podmienkami ich používania v zmysle článku I., vyzve poskytovateľ nadobúdateľa, aby ich používanie zosúladil s podmienkami. Nadobúdateľ je povinný vykonať nápravu do 15 dní od obdržania upozornenia. Nadobúdateľ je povinný na tieto účely udržiavať fungujúcu e-mailovú adresu a poštovú adresu.


6. V prípade opakovaného používania predmetov duševného vlastníctva v rozpore s podmienkami ich používania v zmysle článku I., alebo v prípade hrubého porušenia týchto podmienok, vyzve poskytovateľ nadobúdateľa, aby od používania upustil. V takom prípade je nadobúdateľ povinný upustiť od využívania licencie bez zbytočného odkladu. Takýto nadobúdateľ následne nemá právo licenciu naďalej využívať.


7. V prípade opakovaného hrubého porušenia podmienok používania predmetov duševného vlastníctva v zmysle článku I. je nadobúdateľ zároveň povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR. Právo poskytovateľa na náhradu škody v žiadnom z týchto prípadov nie je dotknuté.


8. V prípade napadnutia ochranných známok je každý nadobúdateľ na výzvu poskytovateľa povinný poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť pri obrane. Toto zahŕňa najmä povinnosť nadobúdateľa sprístupniť poskytovateľovi doklady preukazujúce množstvo obalov, ktoré opatril predmetmi duševného vlastníctva a uviedol na trh.

Právo poskytovateľa ponúkať nevýhradné odplatné licencie tretím stranám týmto nie je dotknuté.

III. Zánik licencie

1. Licencia zaniká uplynutím doby, na ktorú bola udelená.

2. Licencia zaniká tiež zánikom účelu používania predmetov duševného vlastníctva na obaloch. Zánik účelu znamená zánik praxe triedenia odpadu alebo takú zmenu praxe triedenia odpadu, ktorej dôsledkom by bolo, že spotrebitelia by za účelom triedenia odpadu nepotrebovali hádzať odpad do farebne odlíšených smetných nádob. Zánik účelu znamená tiež zavedenie obdobnej praxe označovania obalov zo strany štátnych orgánov alebo orgánov Európskej únie. V prípade existencie konkurenčných súkromných označení s rovnakým účelom však nedochádza k zániku účelu licencie a licencia nezaniká.

IV. Vzdanie sa zodpovednosti

1. Nadobúdateľ berie na vedomie a akceptuje, že poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu alebo inú ujmu, ktorá by mohla nadobúdateľovi vzniknúť v dôsledku uplatnených nárokov tretích strán, alebo nemožnosťou používania predmetov duševného vlastníctva v dôsledku uplatnených nárokov tretích strán alebo v dôsledku vis maior. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že v takýchto prípadoch nebude od poskytovateľa žiadať náhradu škody alebo iné odškodnenie.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať nadobúdateľa v prípade vznesenia nárokov tretích strán voči predmetom duševného vlastníctva, alebo v dôsledku iného znemožnenia používania predmetov duševného vlastníctva.

3. Poskytovateľ poskytne nadobúdateľovi na požiadanie potrebnú súčinnosť v prípade vznesenia nárokov tretích strán voči jeho používaniu predmetov duševného vlastníctva.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Poskytovateľ vyhlasuje, že je spôsobilý na právne úkony a vyhlasuje, že táto licencia bola vyhotovená podľa jeho slobodnej vôle a udelená slobodne a vážne; nebola udelená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, ani v omyle.

2.Túto licenciu je zároveň možné považovať za verejný prísľub v zmysle § 850 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, adresovaný neurčenému počtu osôb, pričom pri splnení vyššie uvedených podmienok im prináleží odmena vo forme nerušeného používania predmetov duševného vlastníctva, za podmienok rovnakých a/alebo analogických udelenej licencii.

3. Táto verejná licencia nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.04.2019.


BONAVITA SERVIS spol. s r.o.

Ing. Juraj Janech, PhD. konateľ

PRÍLOHA: Príklady autorského diela používaného na obaloch

Príklady autorského diela používaného na obaloch